தமிழில் கணினியை பயில்வோம் புதியதோர் உலகை படைப்போம் ......

வலைப்பூவைப் பற்றி

வலைப்பூவைக்கு வருகை தரும் அனைத்து வாசகர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்கின்றேன்!
தமிழன் எங்கும் இருப்பான் காற்று இல்லாத இடத்தை தவிர.........

Monday, July 5, 2010

வந்துவிட்டேன் உங்கள் நண்பன்!!!விண்டோஸ் 7 யின் குறுக்குவழி நம் கையில்.......

எனது பல்கலைக்கழக தேர்வின் காரணமாக நான் எனது இடுகையை எழுத முடியாமல் போனது அதற்காக நான் மிகவும் வருந்துகின்றேன் ,சரி நான் சொல்ல வந்த கருத்தினை சொல்லிவிட்டு செல்கின்றேன் என்னதா கம்ப்யூட்டர் நை பயன்படுத்த தெரிந்தாலும் குறுக்கு வழிகள் தெரியாவிட்டால் கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்த தெரிந்ததும் வீண்,இதனை கருத்தில் கொண்டு நான் விண்டோஸ் 7 காண அணைத்து குறுக்கு வழிக்கான பட்டியலை இந்த இடுகையில் தந்துள்ளேன். இதனை படித்து பயன்பெறுங்கள் வாசக பெருமக்களே நன்றி!!!!!!!!!!!!!


விண்டோ 7 இன் பொதுவான குறுக்குவழிகள்:-
F1-Display Help

Right Shift for eight seconds-Turn Filter Keys on and off

Ctrl+C (or Ctrl+Insert)-Copy the selected item

Left Alt+Left Shift+PrtScn (or PrtScn)-Turn High Contrast on or off

Ctrl+X-Cut the selected item

Left Alt+Left Shift+Num Lock-Turn Mouse Keys on or off

Ctrl+V (or Shift+Insert)-Paste the selected item

Shift five times-Turn Sticky Keys on or off

Ctrl+Z-Undo an action

Num Lock for five seconds-Turn Toggle Keys on or off

Ctrl+Y-Redo an action

Windows logo key +U-Open the Ease of Access Center

Delete (or Ctrl+D)-Delete the selected item and move it to the Recycle Bin-

Windows logo key keyboard shortcut

Shift+Delete

Delete the selected item without moving it to the Recycle Bin first

Windows logo key

Open or close the Start menu.

F2

Rename the selected item

Windows logo key +Pause

Display the System Properties dialog box.

Ctrl+Right Arrow

Move the cursor to the beginning of the next word

Windows logo key +D

Display the desktop.

Ctrl+Left Arrow

Move the cursor to the beginning of the previous word

Windows logo key +M

Minimize all windows.

Ctrl+Down Arrow

Move the cursor to the beginning of the next paragraph

Windows logo key +Shift+M

Restore minimized windows to the desktop.

Ctrl+Up Arrow

Move the cursor to the beginning of the previous paragraph

Windows logo key +E

Open Computer.

Ctrl+Shift with an arrow key

Select a block of text

Windows logo key +F

Search for a file or folder.

Shift with any arrow key

Select more than one item in a window or on the desktop, or select text within a document

Ctrl+Windows logo key +F

Search for computers (if you’re on a network).

Ctrl with any arrow key+Spacebar

Select multiple individual items in a window or on the desktop

Windows logo key +L

Lock your computer or switch users.

Ctrl+A

Select all items in a document or window

Windows logo key +R

Open the Run dialog box.

F3

Search for a file or folder

Windows logo key +T

Cycle through programs on the taskbar.

Alt+Enter

Display properties for the selected item

Windows logo key +number

Start
the program pinned to the taskbar in the position indicated by the
number. If the program is already running, switch to that program.

Alt+F4

Close the active item, or exit the active program

Shift+Windows logo key +number

Start a new instance of the program pinned to the taskbar in the position indicated by the number.

Alt+Spacebar

Open the shortcut menu for the active window

Ctrl+Windows logo key +number

Switch to the last active window of the program pinned to the taskbar in the position indicated by the number.

Ctrl+F4

Close the active document (in programs that allow you to have multiple documents open simultaneously)

Alt+Windows logo key +number

Open the Jump List for the program pinned to the taskbar in the position indicated by the number.

Alt+Tab

Switch between open items

Windows logo key +Tab

Cycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D.

Ctrl+Alt+Tab

Use the arrow keys to switch between open items

Ctrl+Windows logo key +Tab

Use the arrow keys to cycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D.

Ctrl+Mouse scroll wheel

Change the size of icons on the desktop

Ctrl+Windows logo key +B

Switch to the program that displayed a message in the notification area.

Windows logo key +Tab

Cycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D

Windows logo key +Spacebar

Preview the desktop.

Ctrl+Windows logo key +Tab

Use the arrow keys to cycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D

Windows logo key +Up Arrow

Maximize the window.

Alt+Esc

Cycle through items in the order in which they were opened

Windows logo key +Left Arrow

Maximize the window to the left side of the screen.

F6

Cycle through screen elements in a window or on the desktop

Windows logo key +Right Arrow

Maximize the window to the right side of the screen.

F4

Display the address bar list in Windows Explorer

Windows logo key +Down Arrow

Minimize the window.

Shift+F10

Display the shortcut menu for the selected item

Windows logo key +Home

Minimize all but the active window.

Ctrl+Esc

Open the Start menu

Windows logo key +Shift+Up Arrow

Stretch the window to the top and bottom of the screen.

Alt+underlined letter

Display the corresponding menu

Windows logo key +Shift+Left Arrow or Right Arrow

Move a window from one monitor to another.

Alt+underlined letter

Perform the menu command (or other underlined command)

Windows logo key +P

Choose a presentation display mode.

F10

Activate the menu bar in the active program

Windows logo key +G

Cycle through gadgets.

Right Arrow

Open the next menu to the right, or open a submenu

Windows logo key +U

Open Ease of Access Center.

Left Arrow

Open the next menu to the left, or close a submenu

Windows logo key +X

Open Windows Mobility Center.

F5 (or Ctrl+R)

Refresh the active window

Taskbar keyboard shortcuts

Alt+Up Arrow

View the folder one level up in Windows Explorer

Shift+Click on a taskbar button

Open a program or quickly open another instance of a program

Esc

Cancel the current task

Ctrl+Shift+Click on a taskbar button

Open a program as an administrator

Ctrl+Shift+Esc

Open Task Manager

Shift+Right-click on a taskbar button

Show the window menu for the program

Shift when you insert a CD

Prevent the CD from automatically playing

Shift+Right-click on a grouped taskbar button

Show the window menu for the group

Left Alt+Shift

Switch the input language when multiple input languages are enabled

Ctrl+Click on a grouped taskbar button

Cycle through the windows of the group

Ctrl+Shift

Switch the keyboard layout when multiple keyboard layouts are enabled

Right or Left Ctrl+Shift

Change the reading direction of text in right-to-left reading languages

Dialog box keyboard shortcuts

Ctrl+Tab

Move forward through tabs

Ctrl+Shift+Tab

Move back through tabs

Tab

Move forward through options

Shift+Tab

Move back through options

Alt+underlined letter

Perform the command (or select the option) that goes with that letter

Enter

Replaces clicking the mouse for many selected commands

Spacebar

Select or clear the check box if the active option is a check box

Arrow keys

Select a button if the active option is a group of option buttons

F1

Display Help

F4

Display the items in the active list

Backspace

Open a folder one level up if a folder is selected in the Save As or Open dialog box


windows 7-யில் கணக்கு இயந்திரத்தை(calculator ) குறுக்கு வழிகள் keyboard -யில் இவ்வாறு செயல்படுத்தலாம் .

Windows 7

குறுக்கு வழி

(Shortcut Key)

செயல்

(Action) /

வேலைகள்

செயல்படும்(Operation)

Alt + 1

Switch to Standard mode

Alt + 2

Switch to Scientific mode

Alt + 3

Switch to Programmer mode

Alt + 4

Switch to Statistics mode

Ctrl + E

Open date calculations

Ctrl + H

Turn calculation history on or off

Ctrl + U

Open unit conversion

Alt + C

Calculate or solve date calculations and worksheets

F1

Open Calculator Help

Ctrl + Q

Press the M- button

Ctrl + P

Press the M+ button

Ctrl + M

Press the MS button

Ctrl + R

Press the MR button

Ctrl + L

Press the MC button

%

Press the % button

F9

Press the +/– button

/

Press the / button

*

Press the * button

+

Press the + button

-

Press the – button

R

Press the 1/× button

@

Press the square root button

0-9

Press the number buttons (0-9)

=

Press the = button

.

Press the . (decimal point) button

Backspace

Press the backspace button

Esc

Press the C button

Del

Press the CE button

Ctrl + Shift + D

Clear the calculation history

F2

Edit the calculation history

Up Arrow key

Navigate up in the calculation history

Down Arrow key

Navigate down in the calculation history

Esc

Cancel editing the calculation history

Enter

Recalculate the calculation history after editing

F3

Select Degrees in Scientific mode

F4

Select Radians in Scientific mode

F5

Select Grads in Scientific mode

I

Press the Inv button in Scientific mode

D

Press the Mod button in Scientific mode

Ctrl + S

Press the sinh button in Scientific mode

Ctrl + O

Press the cosh button in Scientific mode

Ctrl + T

Press the tanh button in Scientific mode

(

Press the ( button in Scientific mode

)

Press the ) button in Scientific mode

N

Press the ln button in Scientific mode

;

Press the Int button in Scientific mode

S

Press the sin button in Scientific mode

O

Press the cos button in Scientific mode

T

Press the tan button in Scientific mode

M

Press the dms button in Scientific mode

P

Press the pi button in Scientific mode

V

Press the F-E button in Scientific mode

X

Press the Exp button in Scientific mode

Q

Press the x^2 button in Scientific mode

Y

Press the x^y button in Scientific mode

#

Press the x^3 button in Scientific mode

L

Press the log button in Scientific mode

!

Press the n! button in Scientific mode

Ctrl + Y

Press the y?x button in Scientific mode

Ctrl + B

Press the 3?x button in Scientific mode

Ctrl + G

Press the 10x button in Scientific mode

F5

Select Hex in Programmer mode

F6

Select Dec in Programmer mode

F7

Select Oct in Programmer mode

F8

Select Bin in Programmer mode

F12

Select Qword in Programmer mode

F2

Select Dword in Programmer mode

F3

Select Word in Programmer mode

F4

Select Byte in Programmer mode

K

Press the RoR button in Programmer mode

J

Press the RoL button in Programmer mode

<

Press the Lsh button in Programmer mode

>

Press the Rsh button in Programmer mode

%

Press the Mod button in Programmer mode

(

Press the ( button in Programmer mode

)

Press the ) button in Programmer mode

|

Press the Or button in Programmer mode

^

Press the Xor button in Programmer mode

~

Press the Not button in Programmer mode

&

Press the And button in Programmer mode

A-F

Press the A-F buttons in Programmer mode

Spacebar

Toggles the bit value in Programmer mode

A

Press the Average button in Statistics mode

Ctrl + A

Press the Average Sq button in Statistics mode

S

Press the Sum button in Statistics mode

Ctrl + S

Press the Sum Sq button in Statistics mode

T

Press the S.D. button in Statistics mode

Ctrl + T

Press the Inv S.D. button in Statistics mode

D

Press the CAD button in Statistics mode

windows 7-யில் உரையாடல் பெட்டிக்கான(dailog box ) குறுக்கு வழிகள் keyboard -யில் இவ்வாறு செயல்படுத்தலாம் .

Windows 7 குறுக்கு வழி (Shortcut Key)

செயல்(Action) /வேலைகள் செயல்படும்(Operation)

Ctrl + Tab

Move forward through tabs

Ctrl + Shift + Tab

Move back through tabs

Tab

Move forward through options

Shift + Tab

Move back through options

Alt + underlined letter

Perform the command (or select the option) that goes with that letter

Enter

Replaces clicking the mouse for many selected commands

Spacebar

Select or clear the check box if the active option is a check box

Arrow keys

Select a button if the active option is a group of option buttons

F1

Display Help

F4

Display the items in the active list

Backspace

Open a folder one level up if a folder is selected in the Save As or Open dialog box

Windows 7 Ease of Access keyboard shortcut keys

Windows 7 Shortcut Key

Action / Operation

Right Shift for eight seconds

Turn Filter Keys on and off

Left Alt + Left Shift + PrtScn (or PrtScn)

Turn High Contrast on or off

Left Alt + Left Shift + Num Lock

Turn Mouse Keys on or off

Shift five times

Turn Sticky Keys on or off

Num Lock for five seconds

Turn Toggle Keys on or off

Windows logo key + U

Open the Ease of Access Center


windows 7-யில் பொதுவான (general ) குறுக்கு வழிகள் keyboard -யில் இவ்வாறு செயல்படுத்தலாம் .

Windows 7 Shortcut Key

Action / Operation

F1

Display Help

Ctrl + C (or Ctrl + Insert)

Copy the selected item

Ctrl + X

Cut the selected item

Ctrl + V (or Shift + Insert)

Paste the selected item

Ctrl + Z

Undo an action

Ctrl + Y

Redo an action

Delete (or Ctrl + D)

Delete the selected item and move it to the Recycle Bin

Shift + Delete

Delete the selected item without moving it to the Recycle Bin first

F2

Rename the selected item

Ctrl + Right Arrow

Move the cursor to the beginning of the next word

Ctrl + Left Arrow

Move the cursor to the beginning of the previous word

Ctrl + Down Arrow

Move the cursor to the beginning of the next paragraph

Ctrl + Up Arrow

Move the cursor to the beginning of the previous paragraph

Ctrl + Shift with an arrow key

Select a block of text

Shift + any arrow key

Select more than one item in a window or on the desktop, or select text within a document

Ctrl + any arrow key + Spacebar

Select multiple individual items in a window or on the desktop

Ctrl + A

Select all items in a document or window

F3

Search for a file or folder

Alt + Enter

Display properties for the selected item

Alt + F4

Close the active item, or exit the active program

Alt + Spacebar

Open the shortcut menu for the active window

Ctrl + F4

Close the active document (in programs that allow you to have multiple documents open simultaneously)

Alt + Tab

Switch between open items

Ctrl + Alt + Tab

Use the arrow keys to switch between open items

Ctrl + Mouse scroll wheel

Change the size of icons on the desktop

Windows logo key + Tab

Cycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D

Ctrl+ Windows logo key + Tab

Use the arrow keys to cycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D

Alt + Esc

Cycle through items in the order in which they were opened

F6

Cycle through screen elements in a window or on the desktop

F4

Display the address bar list in Windows Explorer

Shift + F10

Display the shortcut menu for the selected item

Ctrl + Esc

Open the Start menu

Alt + underlined letter

Display the corresponding menu

Alt + underlined letter

Perform the menu command (or other underlined command)

F10

Activate the menu bar in the active program

Right Arrow

Open the next menu to the right, or open a submenu

Left Arrow

Open the next menu to the left, or close a submenu

F5 (or Ctrl + R)

Refresh the active window

Alt + Up Arrow

View the folder one level up in Windows Explorer

Esc

Cancel the current task

Ctrl + Shift + Esc

Open Task Manager

Shift when you insert a CD

Prevent the CD from automatically playing

Left Alt + Shift

Switch the input language when multiple input languages are enabled

Ctrl + ShiftL

Switch the keyboard layout when multiple keyboard layouts are enabled

Right or Left Ctrl + Shift

Change the reading direction of text in right-to-left reading languages

windows 7-யில் மேலாண்மை(magnifier) குறுக்கு வழிகள் keyboard -யில் இவ்வாறு செயல்படுத்தலாம் .

Windows 7 Shortcut Key

Action / Operation

Windows logo key + Plus Sign or Minus Sign

Zoom in or out

Ctrl + Alt + Spacebar

Preview the desktop in full-screen mode

Ctrl + Alt + F

Switch to full-screen mode

Ctrl + Alt + L

Switch to lens mode

Ctrl + Alt + D

Switch to docked mode

Ctrl + Alt + I

Invert colors

Ctrl + Alt + arrow keys

Pan in the direction of the arrow keys

Ctrl + Alt + R

Resize the lens

Windows logo key + Esc

Exit Magnifier

windows 7-யில் வண்ணவரைபட தெகுப்பு (paint) குறுக்கு வழிகள் keyboard -யில் இவ்வாறு செயல்படுத்தலாம்

Windows 7 Shortcut Key

Action / Operation

Ctrl + N

Create a new picture

Ctrl + O

Open an existing picture

Ctrl + S

Save changes to a picture

F12

Save the picture as a new file

Ctrl + P

Print a picture

Alt + F4

Close a picture and its Paint window

Ctrl + Z

Undo a change

Ctrl + Y

Redo a change

Ctrl + A

Select the entire picture

Ctrl + X

Cut a selection

Ctrl + C

Copy a selection to the Clipboard

Ctrl + V

Paste a selection from the Clipboard

Right Arrow

Move the selection or active shape right by one pixel

Left Arrow

Move the selection or active shape left by one pixel

Down Arrow

Move the selection or active shape down by one pixel

Up Arrow

Move the selection or active shape up by one pixel

Esc

Cancel a selection

Delete

Delete a selection

Ctrl + B

Bold selected text

Ctrl + +

Increase the width of a brush, line, or shape outline by one pixel

Ctrl + -

Decrease the width of a brush, line, or shape outline by one pixel

Ctrl + I

Italicize selected text

Ctrl + U

Underline selected text

Ctrl + E

Open the Properties dialog box

Ctrl + W

Open the Resize and Skew dialog box

Ctrl + Page Up

Zoom in

Ctrl + Page Down

Zoom out

F11

View a picture in full-screen mode

Ctrl + R

Show or hide the ruler

Ctrl + G

Show or hide gridlines

F10 or Alt

Display keytips

Shift + F10

Show the current shortcut menu

F1

Open Paint Help

windows 7-யில் தானியங்கி முகப்பு திரைக்கான இணைப்பு (romate desktop connection) குறுக்கு வழிகள் keyboard -யில் இவ்வாறு செயல்படுத்தலாம்

Windows 7 Shortcut Key

Action / Operation

Alt + Page Up

Move between programs from left to right.

Alt + Page Down

Move between programs from right to left.

Alt + Insert

Cycle through programs in the order that they were started in.

Alt + Home

Display the Start menu.

Ctrl + Alt + Break

Switch between a window and full screen.

Ctrl + Alt + End

Display the Windows Security dialog box.

Alt + Delete

Display the system menu.

Ctrl + Alt + Minus Sign (-) on the numeric keypad

Place a copy of the active window, within the client, on the Terminal server clipboard (provides the same functionality as pressing Alt + PrtScn on a local computer).

Ctrl + Alt + Plus Sign (+) on the numeric keypad

Place a copy of the entire client window area on the Terminal server clipboard (provides the same functionality as pressing PrtScn on a local computer).

Ctrl + Alt + Right Arrow

“Tab” out of the Remote Desktop controls to a control in the host program (for example, a button or a text box). Useful when the Remote Desktop controls are embedded in another (host) program.

Ctrl + Alt + Left Arrow

“Tab” out of the Remote Desktop controls to a control in the host program (for example, a button or a text box). Useful when the Remote Desktop controls are embedded in another (host) program.

windows 7-யில் பணிபட்டையின் செயலை (tesk bar) குறுக்கு வழிகள் keyboard -யில் இவ்வாறு செயல்படுத்தலாம்

Windows 7 Shortcut Key

Action / Operation

Shift + Click on a taskbar button

Open a program or quickly open another instance of a program

Ctrl + Shift + Click on a taskbar button

Open a program as an administrator

Shift + Right-click on a taskbar button

Show the window menu for the program

Shift + Right-click on a grouped taskbar button

Show the window menu for the group

Ctrl + Click on a grouped taskbar button

Cycle through the windows of the group

windows 7-யில் windows expolere-யின் குறுக்கு வழிகள் keyboard -யில் இவ்வாறு செயல்படுத்தலாம்

Windows 7 Shortcut Key

Action / Operation

Ctrl + N

Open a new window

Ctrl + W

Close the current window

Ctrl + Shift + N

Create a new folder

End

Display the bottom of the active window

Home

Display the top of the active window

F11

Maximize or minimize the active window

Ctrl + Period (.)

Rotate a picture clockwise

Ctrl + Comma (,)

Rotate a picture counter-clockwise

Num Lock + Asterisk (*) on numeric keypad

Display all subfolders under the selected folder

Num Lock + Plus Sign (+) on numeric keypad

Display the contents of the selected folder

Num Lock + Minus Sign (-) on numeric keypad

Collapse the selected folder

Left Arrow

Collapse the current selection (if it’s expanded), or select the parent folder

Alt + Enter

Open the Properties dialog box for the selected item

Alt + P

Display the preview pane

Alt + Left Arrow

View the previous folder

Backspace

View the previous folder

Right Arrow

Display the current selection (if it’s collapsed), or select the first subfolder

Alt + Right Arrow

View the next folder

Alt + Up Arrow

View the parent folder

Ctrl + Shift + E

Display all folders above the selected folder

Ctrl + Mouse scroll wheel

Change the size and appearance of file and folder icons

Alt + D

Select the address bar

Ctrl + E

Select the search box

Ctrl + F

Select the search box

windows 7-யில் Windows logo key -யின் குறுக்கு வழிகள் keyboard -யில் இவ்வாறு செயல்படுத்தலாம்

Windows 7 Shortcut Key

Action / Operation

Windows logo key

Open or close the Start menu.

Windows logo key + Pause

Display the System Properties dialog box.

Windows logo key + D

Display the desktop.

Windows logo key + M

Minimize all windows.

Windows logo key + Shift + M

Restore minimized windows to the desktop.

Windows logo key + E

Open Computer.

Windows logo key + F

Search for a file or folder.

Ctrl + Windows logo key + F

Search for computers (if you’re on a network).

Windows logo key + L

Lock your computer or switch users.

Windows logo key + R

Open the Run dialog box.

Windows logo key + T

Cycle through programs on the taskbar.

Windows logo key + number

Start the program pinned to the taskbar in the position indicated by the number. If the program is already running, switch to that program.

Shift + Windows logo key + number

Start a new instance of the program pinned to the taskbar in the position indicated by the number.

Ctrl + Windows logo key + number

Switch to the last active window of the program pinned to the taskbar in the position indicated by the number.

Alt + Windows logo key + number

Open the Jump List for the program pinned to the taskbar in the position indicated by the number.

Windows logo key + Tab

Cycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D.

Ctrl+Windows logo key + Tab

Use the arrow keys to cycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D.

Ctrl+Windows logo key + B

Switch to the program that displayed a message in the notification area.

Windows logo key + Spacebar

Preview the desktop.

Windows logo key + Up Arrow

Maximize the window.

Windows logo key + Left Arrow

Maximize the window to the left side of the screen.

Windows logo key + Right Arrow

Maximize the window to the right side of the screen.

Windows logo key + Down Arrow

Minimize the window.

Windows logo key + Home

Minimize all but the active window.

Windows logo key + Shift + Up Arrow

Stretch the window to the top and bottom of the screen.

Windows logo key + Shift+ Left Arrow or Right Arrow

Move a window from one monitor to another.

Windows logo key + P

Choose a presentation display mode.

Windows logo key + G

Cycle through gadgets.

Windows logo key + U

Open Ease of Access Center.

Windows logo key + X

Open Windows Mobility Center.

windows 7-யில் Windows Journal -யின் குறுக்கு வழிகள் keyboard -யில் இவ்வாறு செயல்படுத்தலாம்

Windows 7 Shortcut Key

Action / Operation

Ctrl + N

Start a new note

Ctrl + O

Open a recently used note

Ctrl + S

Save changes to a note

Ctrl + Shift + V

Move a note to a specific folder

Ctrl + P

Print a note

Alt + F4

Close a note and its Journal window

Ctrl + Z

Undo a change

Ctrl + Y

Redo a change

Ctrl + A

Select all items on a page

Ctrl + X

Cut a selection

Ctrl + C

Copy a selection to the Clipboard

Ctrl + V

Paste a selection from the Clipboard

Esc

Cancel a selection

Delete

Delete a selection

Ctrl + F

Start a basic find

Ctrl + G

Go to a page

F5

Refresh find results

F5

Refresh the note list

F6

Toggle between a note list and a note

Ctrl + Shift + C

Display a shortcut menu for column headings in a note list

F11

View a note in full-screen mode

F1

Open Journal Help

windows 7-யில் Windows Help viewer -யின் குறுக்கு வழிகள் keyboard -யில் இவ்வாறு செயல்படுத்தலாம்

Windows 7 Shortcut Key

Action / Operation

Alt + C

Display the Table of Contents

Alt + N

Display the Connection Settings menu

F10

Display the Options menu

Alt + Left Arrow

Move back to the previously viewed topic

Alt + Right Arrow

Move forward to the next (previously viewed) topic

Alt + A

Display the customer support page

Alt + Home

Display the Help and Support home page

Home

Move to the beginning of a topic

End

Move to the end of a topic

Ctrl + F

Search the current topic

Ctrl + P

Print a topic

F3

Move the cursor to the search box

windows 7-யில் WordPad-யின் குறுக்கு வழிகள் keyboard -யில் இவ்வாறு செயல்படுத்தலாம்

Windows 7 Shortcut Key

Action / Operation

Ctrl + N

Create a new document

Ctrl + O

Open an existing document

Ctrl + S

Save changes to a document

F12

Save the document as a new file

Ctrl + P

Print a document

Alt + F4

Close WordPad

Ctrl + Z

Undo a change

Ctrl + Y

Redo a change

Ctrl + A

Select the entire document

Ctrl + X

Cut a selection

Ctrl + C

Copy a selection to the Clipboard

Ctrl + V

Paste a selection from the Clipboard

Ctrl + B

Make selected text bold

Ctrl + I

Italicize selected text

Ctrl + U

Underline selected text

Ctrl + =

Make selected text subscript

Ctrl + Shift + =

Make selected text superscript

Ctrl + L

Align text left

Ctrl + E Align text center

Ctrl + R:

Align text right

Ctrl + J

Justify text

Ctrl + 1

Set single line spacing

Ctrl + 2

Set double line spacing

Ctrl + 5

Set line spacing to 1.5

Ctrl + Shift + >

Increase the font size

Ctrl + Shift + <

Decrease the font size

Ctrl + Shift + A

Change characters to all capitals

Ctrl + Shift + L

Change the bullet style

Ctrl + D

Insert a Microsoft Paint drawing

Ctrl + F

Find text in a document

F3

Find the next instance of the text in the Find dialog box

Ctrl + H

Replace text in a document

Ctrl + Left Arrow

Move the cursor one word to the left

Ctrl + Right Arrow

Move the cursor one word to the right

Ctrl + Up Arrow

Move the cursor to the line above

Ctrl + Down Arrow

Move the cursor to the line below

Ctrl + Home

Move to the beginning of the document

Ctrl + End

Move to the end of the document

Ctrl + Page Up

Move up one page

Ctrl + Page Down

Move down one page

Ctrl + Delete

Delete the next word

F10

Display keytips

Shift + F10

Show the current shortcut menu

F1

Open WordPad Help